Paslaugos

Vilniaus lopšelis – darželis ,,Liepsnelė” atvėrė vaikams ir jų tėvams duris 1963-ųjų pavasarį. Darželio kolektyvas, puoselėdamas įstaigos tradicijas ir nuolat tobulindamas ugdymosi proceso efektyvumą, jau daugelį metų efektyviai padeda šeimoms ugdyti vaikučius.
Vaikai ugdomi pagal steigėjo patvirtintą įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą ,,Vaikystės spalvų gama” ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą. 5-6 metų amžiaus vaikai dalyvauja tarptautinėje prevencinėje socialinių įgūdžių formavimo programoje ,,Zipio draugai”. Įstaigos pedagogai, atsižvelgdami į vaikų poreikius, kompetentingai ir kūrybingai į ugdymo procesą integruoja įvairius vaikų lavinimo(si) bei ugdymo(si) metodus ir būdus.

Lopšelyje – darželyje ,,Liepsnelė” ugdomi vaikai nuo pusantrų iki septynerių metų. Vaikų grupės komplektuojamos  atsižvelgiant  į  vaikų  amžiaus  tarpsnius, šeimos  pageidavimus. Šiuo metu veikia 7 vaikų grupės: viena ankstyvojo amžiaus, 5 darželinio amžiaus (tarp jų viena savaitinė) ir viena priešmokyklinio amžiaus. Ugdymas vyksta rusų ir lietuvių kalbomis.